กลไกความร่วมมือ การลงทุนทางสังคม

หากคุณแคร์ปัญหาสังคม และต้องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จริงด้วยการระดมทุนทางสังคม มาร่วมสนับสนุนกลไกการระดมทุนเพื่อสังคม ด้วยการเป็นหนึ่งใน "ผู้ร่วมลงทุน" ที่มุ่งสร้างแรงขับเคลื่อนและหวังที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน

ทำเพื่อสนับสนุนคนตั้งใจดี

ทำเพื่อสนับสนุนคนตั้งใจดี
(เทใจ)

หากคุณแคร์ปัญหาสังคม และต้องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จริงด้วยการระดมทุนทางสังคม และ อยากร่วมสนับสนุนองค์กรไม่แสวงกำไรและกิจการเพื่อสังคม

ร่วมส่งเสริมพื้นที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคม ได้สนับสนุนทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและขยายผลได้

ทำพื้นที่แบ่งปันเพื่อให้ทุนการศึกษา

ทำพื้นที่แบ่งปันเพื่อให้ทุนการศึกษา
(ปันกัน)

หากคุณแคร์ปัญหาสังคม และต้องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จริงด้วยการระดมทุนทางสังคม และ อยากร่วมสนับสนุนพื้นที่การบริจาคสิ่งของเพื่อเด็กและเยาวชนขาดโอกาส

ร่วมสนับสนุนกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย ด้วยการบริจาคสิ่งของสภาพดีเพื่อเป็นสินค้าแบ่งปันในร้าน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาส

ทำการลงทุนเพื่อสังคมให้เกิดผล

ทำการลงทุนเพื่อสังคมให้เกิดผล
(กองทุนรวมคนไทยใจดี)
(กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย)
(กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม)

หากคุณแคร์ปัญหาสังคม และต้องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จริงด้วยการระดมทุนทางสังคม และ อยากร่วมสนับสนุนกลไกการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของคนไทย

ร่วมสนับสนุนกลไกการลงทุนเพื่อสังคมในมิติต่างๆ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อคนในประเทศ