เด็กและเยาวชน

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน มาร่วมสนับสนุนพลังของเยาวชนไทย ผ่านโครงการร้อยพลังการศึกษากับภาคีผู้ขับเคลื่อนให้เด็กไทยเติบโตไปได้ไกลในทุกมิติ

ทำเรื่องเล่นให้จริงจัง

ทำเรื่องเล่นให้จริงจัง
(ICAP)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตเต็มประสิทธิภาพผ่านการเสริมศักยภาพเด็กตั้งแต่วัยเยาว์

ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นที่มีชีวิตชีวา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูง

ทำให้เด็กอิ่มท้อง เราอิ่มใจ

ทำให้เด็กอิ่มท้อง เราอิ่มใจ
(FOOD FOR GOOD)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากมอบโอกาสให้เด็กไทยได้รับโภชนาการครบถ้วน

ร่วมขจัดปัญหาทุพโภชนาการของเด็กให้หมดไปจากประเทศไทย

ทำให้เด็กเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

ทำให้เด็กเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
(โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ร่วมสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย พร้อมระบบดูแลประคับประคองเพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ

ทำให้การเรียนเปลี่ยนชีวิตเด็กไทย

ทำให้การเรียนเปลี่ยนชีวิตเด็กไทย
(Teach for Thailand)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากสนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อมอบการศึกษาคุณภาพสูงแก่เยาวชนไทย

ร่วมเป็นส่วนขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน

ทำให้การเรียนวิทย์-คณิตออนไลน์เป็นไปได้สำหรับทุกคน

ทำให้การเรียนวิทย์-คณิตออนไลน์เป็นไปได้สำหรับทุกคน
(Learn Education)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้เด็กและโรงเรียนไทย

ร่วมส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของนักเรียนและสถาบันการศึกษา

ทำภาษาอังกฤษให้ง่าย เพื่อให้เด็กไทยเติบโตไกลเป็นเยาวชนโลก

ทำภาษาอังกฤษให้ง่าย เพื่อให้เด็กไทยเติบโตไกลเป็นเยาวชนโลก
(Winner English)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

ร่วมสนับสนุนห้องเรียนภาษาอังกฤษดิจิทัลให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ทำให้เด็กไทยรู้จักอาชีพที่ใช่ และใช้ชีวิตที่ชอบ

ทำให้เด็กไทยรู้จักอาชีพที่ใช่ และใช้ชีวิตที่ชอบ
(a-chieve)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากเป็นพลังให้คนรุ่นใหม่ออกแบบอนาคตของตัวเองอย่างมั่นใจ

ร่วมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ค้นพบตัวตน และออกแบบเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างมั่นใจ

ทำพื้นที่แบ่งปันเพื่อสร้างสังคมที่ดี

ทำพื้นที่แบ่งปันเพื่อสร้างสังคมที่ดี
(ปันกัน)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากมอบโอกาสทางการศึกษาผ่านน้ำใจแห่งการแบ่งปัน

ร่วมสร้างสังคมดีจากการแบ่งปัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาส

ทำให้คุณธรรมจริยธรรมงอกงาม

ทำให้คุณธรรมจริยธรรมงอกงาม
(สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม)

หากคุณแคร์ปัญหาเด็กและเยาวชน และ อยากส่งเสริมสังคมดีผ่านการปลูกฝังคุณธรรมในสถาบันการศึกษา

ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ผ่านการบ่มเพาะและส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา