สิ่งแวดล้อม

หากคุณแคร์ปัญหาสิ่งแวดล้อม มาร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำงานร่วมกับชุมชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทำงานร่วมกับชุมชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(มูลนิธิเอ็นไลฟ)

หากคุณแคร์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ อยากสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นหนึ่ง เดียวกันของธรรมชาติและมนุษย์

ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้ในการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 1. อุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ เรือเกล็ดแก้วเกาะพีพี
 2. เขตอนุรักษ์พืชพันธุ์ทางการประมงบ้านเกาะจำ (หญ้าทะเลและหอยชักตีน)
 3. เขตอนุรักษ์หญ้าทะเลบ้านหลังเกาะ
 4. พื้นที่หวงห้ามใช้ประโยชน์ในป่าชายเลนชุมชนบ้านนาทุ่งกลาง-บ้านท่าคลอง
 5. แหล่งปะการังน้ำตื้นเกาะรังนกแหลมพระนาง-ไร่เล
 6. ป่าชายเลนงอกใหม่ชุมชนบ้านคลองประสงค์

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(มูลนิธิเอ็นไลฟ)

หากคุณแคร์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ อยากสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของธรรมชาติและมนุษย์

ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางระบบนิเวศ

 1. การจัดการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยไร่เลย์โมเดลพื้นที่แหลมพระนาง-ไร่เล
 2. การท่องเที่ยวเชิงศึกษาระบบนิเวศบ้านนาทุ่งกลาง-บ้านท่าคลอง พื้นที่หมู่เกาะศรีบอยา-หาดเจ้าอูฐ
 3. การเรียนรู้การเลี้ยงชันโรงเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองประสงค์ พื้นที่ ต.คลองประสงค์
 4. การรายงานข้อมูลสิ่งมีชีวิตใต้น้ำในอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลผ่านโมบายแอปพลิเคชัน “iNaturalist” พื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่

ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนน่าอยู่

ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนน่าอยู่
(มูลนิธิเอ็นไลฟ)

หากคุณแคร์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ อยากสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของธรรมชาติและมนุษย์

ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน เริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆ เช่น รณรงค์การบริโภคอาหารทะเลที่ได้ขนาด และการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดปัญหาขยะทะเล

 1. ตำบลคลองประสงค์ เกาะกลาง
 2. หมู่เกาะศรีบอยา-หาดเจ้าอูฐ

ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน

ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน
(โครงการชุมชนรู้ทันฝุ่น)

หากคุณแคร์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ อยากให้อากาศดีเป็นทรัพยากรที่ทุกคนเข้าถึงได้

ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันผ่านการใช้เครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 เป็นเครื่องมือที่จะสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจต่อสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่

โครงการชุมชนรู้ทันฝุ่น