การทำงานของเรา

ร้อยพลังสร้างสังคมดี คือ แพลตฟอร์มสาธารณประโยชน์ ที่มีเป้าหมายเพื่อ เป็นเครื่องมือขยายผลการสร้างสังคมที่ "เท่าเทียม" และ "ยั่งยืน"

การแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร้อยพลังสร้างสังคมดี จึงมุ่งเน้นการทำงานแบบ มีส่วนร่วมกับองค์กรตัวกลาง ที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เยาวชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และธรรมาภิบาล ด้วยการผสานความร่วมมือ เชื่อมต่อทรัพยากรและสื่อสารกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมที่ชัดเจนและวัดผลได้สร้างระบบนิเวศ ของการมีส่วนร่วม ซึ่งมีปลายทางเป็น "สังคมแห่งการอยู่ดีมีสุข”

กลไกการดำเนินงาน

เราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาทางสังคมใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ เยาวชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และธรรมาภิบาล จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้รับการสนับสนุนจาก "กลไกความร่วมมือการลงทุนทางสังคม" และ "กลไกความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสังคม" ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาและสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนของสังคม