ธรรมาภิบาล

หากคุณแคร์ปัญหาด้านธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน มาร่วมสร้างความโปร่งใส รับผิดชอบ และเป็นธรรมในสังคมให้กับประชาชนทุกคน

ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานภาครัฐ

ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานภาครัฐ
(ACT Ai เครื่องมือสู้โกงของประชาชน)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน และ อยากสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ร่วมสนับสนุนการใช้งานเครื่องมือเสริมพลังประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐจากการใช้งานข้อมูล

ทำให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณและสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ

ทำให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณและสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ
(โครงการข้อตกลงคุณธรรม: IP)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน และ อยากสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ร่วมสนับสนุนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ในนามโครงการข้อตกลงคุณธรรม (IP) เพื่อความโปร่งใส คุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทำให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างภาครัฐได้

ทำให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างภาครัฐได้
(CoST)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน และ อยากสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ

ร่วมสนับสนุนการใช้งานเครื่องมือสำหรับประชาชนในการติดตามและตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐให้มีคุณภาพและคุ้มค่าเงินภาษี

ทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของรัฐสภาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของรัฐสภาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(Open Parliament)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน และ อยากสร้างความโปร่งใสในระบบรัฐสภา

ร่วมสนับสนุนให้รัฐสภาเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้าถึงข้อมูลที่โปร่งใส สามารถติดตามการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะทำงานต่าง ๆ ของรัฐสภา

ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าในประเทศไทยได้

ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าในประเทศไทยได้
(CF-Portal)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน และ อยากให้ป่าไม้ของประเทศไทยได้รับการดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล

ร่วมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเก็บบันทึก และแสดงผลสถานการณ์ของป่าไม้ด้วยข้อมูลที่เปิดเผย เพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจและความโปร่งใสในการจัดการป่าไม้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน