สาธารณสุข

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย มาร่วมสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยและระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทำให้คนพิการได้ทำงานในโรงพยาบาล

ทำให้คนพิการได้ทำงานในโรงพยาบาล
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย และ อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย

ร่วมส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับคนพิการที่มีศักยภาพในการทำงานให้ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผ่านการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35

ทำให้คนพิการได้รับการดูแลจากผู้ช่วยเหลือคนพิการในระดับชุมชน

ทำให้คนพิการได้รับการดูแลจากผู้ช่วยเหลือคนพิการในระดับชุมชน
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย และ อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย

ร่วมผลักดันให้เกิดการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ (Personal Assistant : PA) ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทำให้โรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองมีศูนย์บริการคนพิการ

ทำให้โรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองมีศูนย์บริการคนพิการ
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย และ อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย

ร่วมส่งเสริมโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองให้จัดระบบบริการสุขภาพด้านการรักษา การฟื้นฟูร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพ และการจดทะเบียนผู้พิการเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและทำให้คนพิการเข้าถึงบริการได้โดยง่าย

ทำให้มีการจ้างงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ทำให้มีการจ้างงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย และ อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

ร่วมสนับสนุนการสร้างอาชีพนักบริบาลอิสระ เพื่อรองรับการดูแลสังคมผู้สูงอายุ และช่วยกันดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ทำให้โรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองจัดบริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ทำให้โรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองจัดบริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
(โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสู่วิถีใหม่)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย และ อยากให้คนไทยห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ร่วมพัฒนาการดำเนินงานจัดบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรูปแบบใหม่ที่ให้การดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ทั่วประเทศ

ทำให้เกิดระบบคัดกรองความเสี่ยงและระบบดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติด

ทำให้เกิดระบบคัดกรองความเสี่ยงและระบบดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติด
(โครงการครูนางฟ้าและโครงการหมอน้อย)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย และ อยากให้เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด

ร่วมส่งเสริมการพัฒนาระบบคัดกรองความเสี่ยงและระบบดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติดและเยาวชนกลุ่มเปราะบางอื่นๆ โดยสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงพยาบาล

ทำให้พื้นที่เครือข่ายสุขภาพสามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ได้

ทำให้พื้นที่เครือข่ายสุขภาพสามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ได้
(โครงการพัฒนาระบบสุขภาพองค์รวมสู่ชุมชนเข้มแข็ง)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย และ อยากให้คนไทยทุกพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกัน และทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน

ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ไม่อยากไปโรงพยาบาล ได้รับการดูแลอย่างประคับประคอง จนหมดเวลาอย่างสงบตามความประสงค์ของเจ้าของชีวิต

ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ไม่อยากไปโรงพยาบาล ได้รับการดูแลอย่างประคับประคอง จนหมดเวลาอย่างสงบตามความประสงค์ของเจ้าของชีวิต
(โครงการเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเยือนเย็นวิสาหกิจฯ)

หากคุณแคร์ปัญหาด้านสาธารณสุขของคนไทย และ อยากให้ความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่จะใช้เวลากับครอบครัวอยู่สบาย ตายสงบที่บ้านได้เป็นจริง

ร่วมสนับสนุน โครงการเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ให้การดูแลแบบประคับประคอง (home palliative care) แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว บำบัดความปวดและอาการที่น่าทรมานอย่างเต็มที่ จนหมดเวลาอย่างสงบตามความประสงค์ของเจ้าของชีวิต